Quickphos

A készítmény rovarölő gázosító szer, amely a betárolt termények rovarkártevői elleni védekezésre használható fel.

Hatóanyag-tartalom: 560 g/kg (54 m/m%) alumínium-foszfid.

Formuláció: tömörített pellet és tabletta.

Forgalmazási kategória: I.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra

ÉVI (nap)

Gabonafélék

7

Zsákolt liszt

7

Egyéb növényi termék

14

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő letelte előtt a kezelt termény kizárólag abban az esetben tárolható ki, ha a termény tulajdonosa erre engedéllyel rendelkezik az illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságától!

Munkaegészségügyi várakozási idő: A kötelezően előírt 2 napos szellőztetési idő letelte után 1 nap, de a munkavégzés megkezdése előtt minden esetben műszeresen kell ellenőrizni, hogy a PH3 koncentrációja a légtérben nem haladja meg a 0,1 ml-t 1 m3 –ben (0,1 ppm v/v).

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes.

Méhekre való veszélyesség: rendeltetésszerű felhasználás esetén nem jelölésköteles.

Tűzveszélyességi besorolás: Tűzveszélyes! Esetleges tűz keletkezésekor az alumínium-foszfid hatóanyag-tartalmú szereket tartalmazó raktárban oltásra vizet használni tilos!

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 5 év.

Kiszerelés: 1 kilogrammos alumínium palack.

1 kg pellet: kb. 1666 db pellet, 1 db pellet=kb. 0,6 gramm

1 kg tabletta: kb. 333 db tabletta, 1 db tabletta kb. 3 gramm

 

A szerből képződő foszfor-hidrogén emberen 0,1 tf %-os (1000 ppm v/v) levegőkoncentrációban belélegezve halált okoz!

Egyéni védőfelszerelés felhasználóknak: A készítményt kizárólag egészségügyi gázmesteri vizsgával rendelkező személy alkalmazhatja. Mind az előkészítés, mind a gázosítás során gázmesteri munkavégzésre meghatározott egyéni védőeszközök: Kapucnis védőoverall (3-4 CEN típus), védőkesztyű (vinil, PVC, neoprén), gumicsizma (PVC), izolációs légzésvédő készülék vagy B2P3 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő teljes álarc.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: foszfor-hidrogén mérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia: tüneti,  megfigyelő kezelés!

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs!

Tej, olaj, alkohol adása TILOS!

 

 

 


Kultúra, felhasználási terület Károsító Kijuttatáshoz/kezeléshez szükséges dózis
tabletta pellet
Étkezésre vagy takarmányozásra szánt, garmadában vagy zsákolva tárolt termények (szemes termények, további ipari feldolgozásra kerülő gabonafélék, napraforgó, repce, zsákolt liszt), vetőmagvak raktári kártevő rovarok, atkák 7-10 db/tonna 35-50 db/tonna
Silóban tárolt termények áthúzással történő gázosítása 4-5 db/tonna 20-25 db/tonna
Üres raktár, silók, malmok 1-2 db/m3 5-10 db/m3

*atkák ellen a pellet használata javasolt

Az optimális dózis megállapítása mindig a helyi körülményektől függ! Hidegben, alacsony relatív páratartalom mellett a nagyobb dózis ajánlott.

Behatási idő

Termények gázosítása esetén a szer behatási idejét a termény hőmérsékletétől függően a következők szerint kell meghatározni:

Hőmérséklet

Minimális behatási idő

5 °C alatt

a gázosítás nem javasolt

5-10 °C között

10 nap

11-15 °C között

7nap

16-25 °C között

6 nap

25 °C felett

5 nap

 

Az optimális behatási időt mindig a helyi körülmények figyelembevételével kell kialakítani. Hosszabb behatási idő esetén jobb eredményre lehet számítani!

Üres raktárak, silók, malmok gázosítása esetén a szer behatási idejét a hőmérséklet és a páratartalom függvényében kell megszabni, de minimum 72 óra. 

Ajánlott technológia

Termények gázosítása esetén

A raktártér tömítettségét előzetesen fel kell mérni. Amennyiben a légcsere nem csökkenthető a minimális szintre (nyílások szigetelése kívülről ajánlott) a gázosítás hatékonysága nem lesz megfelelő! Megfelelő hatás csak a speciálisan erre a célra kifejlesztett un. gázzáró fólia alkalmazásával biztosítható, melyről a munka megkezdése előtt meg kell győződni. A gázosító szer kihelyezése után a tárolóhelyiséget azonnal le kell zárni! A gázmester a gáztérben elhelyezett olyan eszközzel győződhet meg a megfelelő PH3 koncentráció kialakulásáról, ami a tároló helyiségen kívülre közvetíti a mérési adatokat. 

A garmadában tárolt termények esetében

A termény maximum 5 méter magas lehet. A szükséges mennyiségű tablettát/pelletet az e célra szolgáló adagoló eszközzel vagy kézzel egyenletesen elosztva kell a terményhez adagolni. A készítményt nem elég a termény felületére juttatni, hanem be kell dolgozni legalább 20 cm mélyen! 

Silóban történő gázosítás esetén

A termény be- és áttárolása során a tabletta/pellet megfelelő dózisát folyamatosan adagoljuk a kezelendő terményhez speciális adagoló szerkezettel vagy kézzel (adagolásos módszer). A munkatérben a PH3 gáz koncentrációját folyamatosan ellenőrizni kell. Be- és áttárolás során nem adagolható gázosítószer a terményhez, ha annak átmozgatása 2 napnál több időt vesz igénybe. A silóban már betárolt termény gázosítását, az áru mozgatása nélkül, kényszer-keringetéses technológiával lehet csak elvégezni! Ebben az esetben a gázosító szer a termény feletti légtérbe, vagy a termény felső rétegébe kézzel kerül kihelyezésre. A keletkezett gáz cirkulációját egy robbanásbiztos ventilátor biztosítja.

Zsákos terménytárolás esetén

A tablettákat/pelleteket papír vagy bádog aljzatra kell szétosztani, oly módon, hogy az lehetőség szerint a zsákok alá és mellé is kerüljön. A gázosítandó árut a gázosítószer kihelyezése után gázzáró fóliával gondosan le kell zárni. Amennyiben a fóliával történő takarás nem kivitelezhető, úgy a gázosítást a légtérgázosítás és terménygázosítás szabályainak figyelembevételével kell elvégezni.

Üres raktárhelyiségek gázosítása esetén

A tárolók kiürítését, alapos kitakarítását követően a készítményt egyenletes elosztásban kell kihelyezni a tároló légterébe, majd a tárolót szellőzést, légcserét kizáró módon haladéktalanul le kell zárni.

Általános előírások termények és üres tároló helyiségek gázosításához

   - A készítményt kizárólag egészségügyi gázmesteri vizsgával rendelkező szakember alkalmazhatja!

   - A gázosítás veszélyeire vonatkozó legfontosabb információkat tartalmazó figyelmeztető táblát jól látható helyen kell kihelyezni!

   - A gázosítószer behatási ideje alatt a tároló helyiséget le kell zárni!

   - A gázosító szer behatási ideje alatt az előírt védőfelszerelés használatával is TILOS a munkatérben tartózkodni!

   - Gázosítás után a helyiségbe védőfelszerelés nélkül belépni csak 0,1 ppm PH3 (v/v) küszöbérték alatt szabad, melynek ellenőrzését a gázosítást irányító szakembernek az erre alkalmas készülékkel el kell végezni.

   - Szellőztetési idő: minimum 2 nap.

   - A kezelés után a készítmény visszamaradt maradékát veszélyes hulladékként kell kezelni.

   - A garmadában és silóban tárolt terményeket kötelező rostálni gázosítás után! Megfelelő lyukátmérőjű szelelőrostával kell a rostálást elvégezni, mind a készítmény esetleges maradékainak eltávolítása, mind a termény szellőztetése végett. A rostálás elvégezhető a termény kitárolásakor, amennyiben erre nincs lehetőség az újbóli betároláskor. A rostálások után visszamaradt hulladékot, egyéb gázosítás utáni raktársöpredéket meg kell semmisíteni, ezeket takarmányozásra és élelmezési célra felhasználni tilos!

A gázosítószerek maradékainak ártalmatlanítása

Az összes munkavégzési helynek mentesnek kell lennie a szer belélegezhető porától. A készítmény felhasználása után visszamaradt port össze kell gyűjteni és biztonságos módon ártalmatlanítani. Tekintettel arra, hogy az összegyűjtött porban még lehetnek ki nem gázosodott alumínium-foszfid maradékok, a maradék port még rövid időre is tilos zárt edényben tárolni, nyitott ládába/tálcára/kartondobozba kell helyezni a későbbi, szabad levegőn történő ártalmatlanításhoz.

A száraz vagy vizes eljárás egyaránt alkalmas a szer összegyűjtött maradékainak ártalmatlanításához.

A száraz eljárás: A kigázosodott szer maradékait tartalmazó tálcákat kis csomaggá kell összehajtogatni majd elégetni vagy megfelelő hulladéklerakó helyre szállítani.

A vizes eljárás: A vizes eljárást csak szabad levegőn lehet elvégezni. Ügyeljünk arra, hogy mindig a vízhez keverjük a szer maradékait. Egyszerre csak kis mennyiségeket adjunk a vízhez lassú kevergetés közben. Tilos vizet önteni a visszamaradó porra! Ne töltsük az edényt színültig vízzel. Adjunk a vízhez lágyító szert (pl.: trinátrium-foszfát alapanyagú szert) a felületi feszültség csökkentésére.

A keletkező gázt tilos belélegezni! Amikor már nem képződnek buborékok, a folyadék szemétlerakó helyen kiönthető. Megfelelő légzésvédő készüléket kell viselni a részben még aktív hatóanyagot tartalmazó por nedves ártalmatlanítási eljárásának ideje alatt.

Jó tanácsok a Quickphos leghatékonyabb és legbiztonságosabb felhasználásához

- Használat előtt olvassuk el a címkét és tartsuk be az ott leírtakat!

- Soha ne gázosítsunk lakott épületet az előírt légpárna biztosítása nélkül!

- Ne gázosítsunk,

     – ha a termény belső hőmérséklete 5 °C alatt van,

     – ha a tárolótérben a relatív páratartalom 25% alá csökken,

     – ha a tárolt gabonamagvak nedvességtartalma 9% alatt van,

     - ne gázosítsunk sem szállítás alatt lévő terményt, sem mozgatott üres szállítóeszközt (vasúti vagon, üres hajó) mindaddig, amíg azt az illetékes hatóság szakmailag jóvá nem hagyja!

- Nagy mennyiségben ne halmozzunk fel tablettákat, illetve labdacsokat!

- Ne alkalmazzunk kizárólag felszíni kezelést, ha a tároló tér magassága meghaladja a szélesség kétszeresét!

- Mindig tartsuk be a védősáv kialakításának szabályait (silónál 8 m, szalaggal körbe kerítve, szabad térben fólia gázosítás 8 m, zárt térben légpárna) és ne feledkezzünk meg a figyelmeztető feliratok elhelyezéséről!

- Szellőztetés alatt a védősáv nagyságát a jelenlévő gázmester a körülményektől függően (például erős szél) megnövelheti.